2 921.50

Opis

Corel

CorelDRAW Graphics Suite 2018 – Kompleksowy pakiet do tworzenia profesjonalnych projektów graficznych. Wszechstronny, kreatywny, wydajny, innowacyjny i and#322;atwy w obsand#322;udze. Zmieand#324; swoje pomysand#322;y w profesjonalne projekt graficzne dziand#281;ki najnowszym osiand#261;gniand#281;ciom technologicznym i zaawansowanym, lecz and#322;atwym w obsand#322;udze narzand#281;dziom graficznym! CorelDRAW Graphics Suite 2018 to wszechstronny i wielofunkcyjny pakiet programów niezband#281;dnych dla grafików, agencji reklamowych, wydawnictw, twórców materiaand#322;ów promocyjnych, wand#322;aand#347;cicieli maand#322;ych firm oraz entuzjastów grafiki. To idealny zestaw sand#322;uand#380;and#261;cy do przygotowania logotypów, broszur, ulotek, druków wielkoformatowych, grafik internetowych, stron www, reklam do serwisów spoand#322;ecznoand#347;ciowych i innych oryginalnych materiaand#322;ów. CorelDRAW Graphics Suite 2018 pozwala zaoszczand#281;dziand#263; czas, jednoczeand#347;nie umoand#380;liwiajand#261;c osiand#261;gniand#281;cie imponujand#261;cych wyników pracy. Profesjonaliand#347;ci i poczand#261;tkujand#261;cy twórcy mogand#261; znacznie zwiand#281;kszyand#263; wydajnoand#347;and#263; dziand#281;ki nowym narzand#281;dziom, uproszczeniu trybu pracy, intuicyjnej obsand#322;udze, doskonale zarzand#261;dzanemu obszarowi roboczemu oraz zmniejszeniu iloand#347;ci etapów projektowania. Nowe i udoskonalone narzand#281;dzia CorelDRAWandreg; Graphics Suite 2018 umoand#380;liwiajand#261; realizacjand#281; kaand#380;dego, nawet najbardziej niezwykand#322;ego pomysand#322;u. Zaawansowane funkcje pozwalajand#261; bez trudu stworzyand#263; efektowne grafiki i ukand#322;ady stron, edytowaand#263; zdjand#281;cia, pracowaand#263; z czcionkami i z and#322;atwoand#347;ciand#261; zaprojektowaand#263; materiaand#322;y reklamowe. Aplikacje pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2018: CorelDRAWandreg; 2018 – sand#322;uand#380;y do projektowania grafiki wektorowej i przygotowywania ukand#322;adu stron. Corelandreg; PHOTO-PAINTandreg; 2018 – stosowany do edycji zdjand#281;and#263;, ich retuszowania, usuwania niedoskonaand#322;oand#347;ci oraz modyfikowania. ULEPSZENIE! Corel Font Manager 2018 – intuicyjna aplikacja do porzand#261;dkowania, wyszukiwania i zarzand#261;dzania czcionkami TrueType i OpenType (zarówno lokalnymi, jak i dostand#281;pnymi online w Centrum zasobów), wyand#347;wietlania ich podgland#261;dów i stosowania bez koniecznoand#347;ci ich instalacji. Corelandreg; PowerTRACEandreg; 2018 – narzand#281;dzie wbudowane w program CorelDRAW – pozwala precyzyjnie przeksztaand#322;caand#263; mapy bitowe w edytowalne grafiki wektorowe. Corelandreg; CONNECT 2018 – peand#322;noekranowa wyszukiwarka uand#322;atwiajand#261;ca dostand#281;p do zasobów cyfrowych, pozwala szybko znaleand#378;and#263; wand#322;aand#347;ciwe materiaand#322;y do przygotowywanego projektu. Corel CAPTURE 2018 – umoand#380;liwia przechwytywanie obrazów z ekranu komputera jednym klikniand#281;ciem. NOWOand#346;and#262;! Corelandreg; AfterShot 3 HDR – nowy program pozwala na szybkie i and#322;atwe korygowanie i udoskonalanie zdjand#281;and#263; w formacie RAW lub JPEG (w tym automatycznych jednoczesnych poprawek w tysiand#261;cach zdjand#281;and#263;) oraz tworzenie zdjand#281;and#263; HDR Poznaj nowoand#347;ci i ulepszenia w CorelDRAW Graphics Suite 2018: NOWOand#346;and#262;! Rysowanie symetryczne CorelDRAW 2018 wprowadza nowy tryb rysowania symetrycznego, uand#322;atwiajand#261;cego tworzenie w czasie rzeczywistym idealnie symetrycznych grafik – od prostych obrazów do zand#322;oand#380;onych projektów kalejdoskopowych. Zadania pochand#322;aniajand#261;ce wiele godzin pracy mogand#261; byand#263; wykonane w zaledwie kilka sekund. NOWOand#346;and#262;! Cieand#324; blokowy Nowe narzand#281;dzie CorelDRAW 2018 pozwala na dodawanie cieni wektorowych do obiektów oraz tekstu, nadajand#261;c im trójwymiarowy wygland#261;d. Uand#322;atwia przygotowanie pliku do wydruku i dba o najlepszy efekt koand#324;cowy pracy. ULEPSZENIE! Zarzand#261;dzanie i stosowanie wypeand#322;nieand#324; i przezroczystoand#347;ci Ulepszony i usprawniony interfejs uand#380;ytkownika pozwala na szybsze niand#380; kiedykolwiek uand#380;ywanie, tworzenie i wyszukiwanie niezband#281;dnych w projekcie wypeand#322;nieand#324; i przezroczystoand#347;ci. NOWOand#346;and#262;! Narzand#281;dzie Uderzenie Wystarczy tylko kilka klikniand#281;and#263;, aby szybko i bez wysiand#322;ku dodaand#263; ruch lub wyostrzyand#263; wybrany element znajdujand#261;cy siand#281; w projekcie graficznym. ULEPSZENIE! ! Narzand#281;dzie do rysowania LiveSketch Wyjand#261;tkowe narzand#281;dzie LiveSketch daje moand#380;liwoand#347;and#263; szkicowania i rysowania odrand#281;cznego, bezpoand#347;rednio na urzand#261;dzeniu obsand#322;ugujand#261;cym rysik. Zapomnij o czasochand#322;onnym przygotowywaniu tradycyjnych szkiców na papierze, ich skanowaniu i przeksztaand#322;caniu do postaci wektorowej. Dziand#281;ki LiveSketch moand#380;esz odrand#281;cznie kreand#347;liand#263; krzywe, a pociand#261;gniand#281;cia pand#281;dzlem automatycznie sand#261; dostosowywane i and#322;and#261;czone z istniejand#261;cymi krzywymi wektorowymi. Teraz jeszcze bardziej precyzyjnie. NOWOand#346;and#262;! Wyrównywanie i rozkand#322;ad wand#281;zand#322;ów Band#322;yskawicznie i precyzyjnie pozycjonuj obiekty graficzne dziand#281;ki nowej moand#380;liwoand#347;ci wyrównywania wand#281;zand#322;ów – przy uand#380;yciu prostokand#261;ta wyznaczajand#261;cego granicand#281; zaznaczenia, krawand#281;dzi lub and#347;rodka strony czy wskazanego punktu – oraz rozkand#322;adu wand#281;zand#322;ów – np. w równych odstand#281;pach w pionie lub poziomie. NOWOand#346;and#262;! Pointillizer Nowy efekt umoand#380;liwia przygotowanie mozaiki wektorowej z dowolnej iloand#347;ci obiektów wektorowych lub map bitowych. Pozwala to uzyskaand#263; efekt grafiki zand#322;oand#380;onej z nieograniczonej liczby kafelków, tworzand#261;cej razem obraz, co jest szczególnie przydatne podczas projektowania folii na pojazdy lub witryny. NOWOand#346;and#262;! PhotoCocktail Pakiet CorelDRAW 2018 oferuje równieand#380; nowy imponujand#261;cy efekt PhotoCocktail, który pozwala na stworzenie doskonaand#322;ych kolaand#380;y fotograficznych. NOWOand#346;and#262;! Naroand#380;niki w liniach przerywanych i konturach Zyskaj wiand#281;kszand#261; kontroland#281; nad wygland#261;dem naroand#380;ników zawierajand#261;cych linie przerywane w obiektach, tekand#347;cie czy symbolach. NOWOand#346;and#262;! Narzand#281;dzie Wyprostuj Udoskonalaj swoje zdjand#281;cia dziand#281;ki moand#380;liwoand#347;ci obracania przekrzywionych obrazów i wyrównywania przyciand#261;gajand#261;cych uwagand#281; elementów grafiki. NOWOand#346;and#262;! Korekta perspektywy Nowe narzand#281;dzie Corel PHOTO-PAINT 2018 zapewnia opcjand#281; poprawy perspektywy obrazu lub elementów zdjand#281;cia, uzyskujand#261;c wymagany wygland#261;d. ULEPSZENIE! Podgland#261;d i edycja krzywych Trudno widoczne na tle wand#281;zand#322;y i uchwyty mogand#261; zmieniand#263; swój kolor, uand#322;atwiajand#261;c ich podgland#261;d i edytowanie nawet w najbardziej zand#322;oand#380;onych projektach. ULEPSZENIE! Podgland#261;d wektorowy Wydajnoand#347;and#263; i szybkoand#347;and#263; pracy z CorelDRAW Graphics Suite 2018 band#281;dzie jeszcze lepsza niand#380; do tej pory dziand#281;ki band#322;yskawicznemu renderowaniu wyników uand#380;ycia poszczególnych narzand#281;dzi, szybszemu otwieraniu duand#380;ych plików i edycji zand#322;oand#380;onych krzywych. NOWOand#346;and#262;! Przyciand#261;ganie elementów CorelDRAW 2018 pozwala na tymczasowe wyand#322;and#261;czanie opcji przyciand#261;gania i and#322;atwe przesuwanie elementów bez ograniczeand#324; zwiand#261;zanych z przyciand#261;ganiem. NOWOand#346;and#262;! Licznik projektu Nowe narzand#281;dzie uand#322;atwia oszacowanie czasu poand#347;wiand#281;conego przez twórcand#281; na poszczególne zadania w projekcie. Licznik pozwala lepiej zorganizowaand#263; pracand#281;, wykonaand#263; kosztorys lub rozliczenie ze zleceniodawcand#261;. NOWOand#346;and#262;! Osadzanie czcionek Funkcja ta ostrzega o braku moand#380;liwoand#347;ci osadzenia uand#380;ywanych czcionek, których naleand#380;y unikaand#263; podczas tworzenia wybranego projektu. NOWOand#346;and#262;! Publikacja w WordPress Swoje projekty moand#380;esz przesyand#322;aand#263; bezpoand#347;rednio z poziomu programu do biblioteki multimediów w WordPress oraz bez problemów publikowaand#263; grafiki na blogu. ULEPSZENIE! Efekt perspektywy Uzyskuj doskonaand#322;and#261; iluzjand#281; odlegand#322;oand#347;ci i gand#322;and#281;bi dziand#281;ki zastosowaniu efekty perspektywy nie tylko do obiektów wektorowych, ale równieand#380; do map bitowych. ULEPSZENIE! Obwiednia Otocz wybrany obiekt graficzny obwiedniand#261; i zmieniaj jego ksztaand#322;t dziand#281;ki przeciand#261;ganiu wand#281;zand#322;ów. Teraz narzand#281;dzie to jest dostand#281;pne nie tylko dla obiektów wektorowych, ale równieand#380; map bitowych. ULEPSZENIE! Obsand#322;uga urzand#261;dzeand#324; z pokrand#281;tand#322;em Pracuj wygodniej i bardziej intuicyjnie na urzand#261;dzeniach wyposaand#380;onych w pokrand#281;tand#322;o, jak Microsoft Surface Dial. Wypróbuj nowy interfejs ekranowy i pracuj bez uand#380;ycia klawiatury. NOWOand#346;and#262;! Obsand#322;uga gumki rysika Band#322;yskawicznie wymazuj nieudane elementy obrazu podczas pracy piórkiem lub rysikiem, korzystajand#261;c z funkcji gumki do and#347;cierania. ULEPSZENIE! Szybki podgland#261;d z wykorzystaniem GPU Wykorzystanie procesora graficznego GPU do generowania podgland#261;dów wektorowych przyspiesza wyand#347;wietlanie i edycjand#281; grafiki. Wszystkie niezband#281;dne narzand#281;dzia i funkcje w jednym miejscu Pakiet CorelDRAWandreg; Graphics Suite 2018, wyposaand#380;ony we wszechstronne narzand#281;dzia i funkcje, pozwala bez trudu zaprojektowaand#263; efektowne grafiki i ukand#322;ady stron, edytowaand#263; i udoskonalaand#263; zdjand#281;cia oraz tworzyand#263; strony internetowe. Wspóand#322;praca z najnowszymi rodzajami urzand#261;dzeand#324; i formatami plików umoand#380;liwia równieand#380; poczand#261;tkujand#261;cym uand#380;ytkownikom stworzenie doskonaand#322;ych, dopracowanych w najdrobniejszych szczegóand#322;ach projektów graficznych. Band#322;yskawiczne rozpoczand#281;cie pracy Nawet uand#380;ytkownicy bez doand#347;wiadczenia w projektowaniu graficznym bez trudu rozpocznand#261; pracand#281; z CorelDRAWandreg; Graphics Suite 2018. Bogaty zasób materiaand#322;ów edukacyjnych pozwala na szybkie poznanie podstaw jego dziaand#322;ania. Doand#347;wiadczeni twórcy mogand#261; natomiast skorzystaand#263; z inspirujand#261;cych porad specjalistów i zasobów tworzonych przez autorów zgromadzonych w inspirujand#261;cej spoand#322;ecznoand#347;ci Corel. Nie bez znaczenia dla usprawnienia pracy jest moand#380;liwoand#347;and#263; indywidualnego dostosowania obszaru roboczego do trybu pracy oraz dostand#281;p do wysokiej jakoand#347;ci zasobów. Realizacja najbardziej kreatywnych pomysand#322;ów Zaawansowane, lecz jednoczeand#347;nie intuicyjne funkcje pakietu CorelDRAWandreg; Graphics Suite 2018 pozwalajand#261; w peand#322;ni wykorzystaand#263; umiejand#281;tnoand#347;ci i zrealizowaand#263; wszystkie pomysand#322;y. Warto skorzystaand#263; z doskonale znanych, lecz udoskonalonych funkcji oraz nowoand#347;ci: aplikacji Corel AfterShot 3 HDR, narzand#281;dzi do rysowania symetrycznego, przygotowywania cienia blokowego, Uderzenia, PhotoCocktail, prostowania i poprawiania perspektywy czy praktycznego licznika projektu. Najlepsze dopasowanie trybu pracy Pracuj tak, jak Ci najwygodniej! Pakiet wyposaand#380;ony zostaand#322; w zmodernizowany, przyjazny dla twórców interfejs. Uand#380;ytkownicy majand#261; teand#380; moand#380;liwoand#347;and#263; dopasowania obszaru pracy do swoich potrzeb i wymagaand#324;, korzystajand#261;c z opcji niestandardowych rozmiarów ikon, a takand#380;e kolorów pulpitu i obramowania okna. Imponujand#261;ce efekty Niezaleand#380;nie od tematyki i formy (logotypy, broszury, witryny, druki wielkoformatowe), efektowne projekty stworzone z pomocand#261; CorelDRAWandreg; Graphics Suite 2018 zaimponujand#261; odbiorcom. Dziand#281;ki zgodnoand#347;ci z najpopularniejszymi formatami plików oraz zaawansowanym narzand#281;dziom do zarzand#261;dzania kolorami, oprogramowanie zapewnia elastycznoand#347;and#263; i precyzjand#281; odwzorowania kolorów. Aplikacje pomocnicze Kreator kodów paskowych – generuje kody kreskowe w róand#380;nych formatach branand#380;owych. Kreator druku dwustronnego – przyspiesza i uand#322;atwia dwustronne drukowanie dokumentów. BenVISTA PhotoZoom Pro 4* – umoand#380;liwia eksportowanie i powiand#281;kszanie obrazów cyfrowych utworzonych w programie Corel PHOTO-PAINT. WhatTheFont – sand#322;uand#380;y do identyfikowania czcionek online. Microsoftandreg; Visual Basicandreg; for Applications 7.1 – zintegrowane and#347;rodowisko programistyczne, które obsand#322;uguje systemy 64-bitowe oraz pozwala usprawniand#263; pracand#281; poprzez automatyzacjand#281; zadaand#324;. Microsoftandreg; Visual Studioandreg; Tools for Applications 2017 – zawiera zaawansowane narzand#281;dzia and#347;rodowiska .NET, które sand#322;uand#380;and#261; do tworzenia makr; pozwala zaoszczand#281;dziand#263; czas automatyzujand#261;c zadania i poszerzajand#261;c zakres dostand#281;pnych funkcjonalnoand#347;ci. GPL Ghostscript – pozwala na wyodrand#281;bnienie i wykorzystanie poszczególnych elementów zaimportowanych plików EPS – nie tylko obrazków z nagand#322;ówków. Usprawnia import plików PDF wygenerowanych w aplikacjach innych firm. Zasoby* 10 000 wysokiej jakoand#347;ci obrazków clipart i obrazków cyfrowych 2000 profesjonalnych zdjand#281;and#263; o wysokiej rozdzielczoand#347;ci Ponad 1000 czcionek OpenType* 350 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów 2000 szablonów grafik na pojazdy Ponad 1000 wypeand#322;nieand#324;, ramek i deseni Dokumentacja Przewodnik szybkiego startu Karta szybkiego wyszukiwania Pliki Pomocy Szkolenia Filmy szkoleniowe, w tym 11 przewodników wideo o nowych funkcjach Nagrania wideo z podpowiedziami i porady ekspertów Okno dokowane Podpowiedzi *Do pobrania aplikacji wymagane jest poand#322;and#261;czenie internetowe oraz uwierzytelniona wersja pakietu CorelDRAW Graphics Suite. Aby uzyskaand#263; dostand#281;p do funkcji online i zasobów programu, naleand#380;y zalogowaand#263; siand#281; i uwierzytelniand#263; kopiand#281; pakietu CorelDRAW Graphics Suite. Produkt moand#380;na uwierzytelniand#263; po uprzedniej instalacji pakietu, przed uruchomieniem aplikacji lub w trakcie korzystania z aplikacji.

Edytory grafiki i video


7w led ile to wat
, całkowity koszt pracodawcy umowa o pracę
, firma it
, jakie wady podać na rozmowie kwalifikacyjnej
, zawór bezpieczeństwa co
, amore com pl
, elfa distrelec

yyyyy